TEST 5

Tôi muốn đa ngôn ngữ WordPress, hoặc làm việc bằng tay, hoặc để làm cho hai trang web, tôi đã cố gắng để tìm một plug tốt-in bởi vì nó là phiền hà nữa, tìm thấy một số gợi ý.

Kết quả là, chúng tôi dễ dàng có một thực hiện.