TEST 6

Bạn cũng có thể viết và quản lý thông tin này trong cơ thể, nhưng nó thậm chí còn hữu ích hơn để sử dụng các trường tùy chỉnh.
Bạn có thể thêm bất kỳ biểu mẫu nào cũng như tiêu đề hoặc nội dụng với các trường tùy chỉnh, nhưng bạn cũng có thể sử dụng thẻ mẫu để "sắp xếp theo xếp hạng cao nhất" sau đó.